Edasiarendus

Projekti “Biogaasil töötava koostootmisjaama rajamine Uikala prügilasse” elluviimine

Projekti eesmärgiks oli Uikala prügilas tekkiva biogaasi ärakasutamine elektri ja soojuse koostootmisel eesmärgiga:

  1. suurendada energiasäästlikkust ja arendada taastuvatel energiaallikatel põhinevat soojuse ja elektri koostootmist;
  2. vähendada atmosfääriõhku paisatavate saasteainete koguseid vähemalt 75%;
  3. piirata osoonikihti kahjustavate ainete levikut;
  4. aidata kaasa inimtekkeliste kliimamuutuste vähendamisele.

Välja ehitatud vundamentidele on paigaldatud 2G Energietechnick GmbH poolt valmistatud 2×150 kW elektrilise võimsusega generaatorid, mis on pakendatud kogu vaja mineva varustusega konteinerisse. Konteineris on vajalik automaatika, automaatne õlituslahendus, mootori jahutuseks vajalikud seadmed ning samuti ka toodetud elektrienergia trantspordiks vajalikud seadmed. Kogu protsessi juhib PLC arvuti ja seadme seiskumise korral on kogu toimine jälgitav ka üle interneti 2G Energietechnick GmbH hoolduskeskuses Saksamaal. Konteiner on valmistatud äärmiselt ilmastikukindlast materjalist.

Koostootmisjaama elektrienergia tootmisvõimsus küündib 300 kW ja võimalik soojuslik võimsus antud moodulil on maksimaalselt 358 kW.

Filius 206 on elektriliselt väga efektiivne mootor: elektriline efektiivsus küündib 38,2% DIN-ISO-3046 järgi.

Elektrienergia parameetrite viimiseks võrgutingimustele, on paigaldatud seadmete ja liitumispunkti vahele pingetõste trafo 0,4/10 kV ja madalpinge jaotuskilp.

Biogaasi kollektori juurde on paigaldatud uus kompressor, aktiivsöe filter, jahutusagregaat, mis võtab gaasist välja kondensaadi ning soojendusseade, mis valmistab gaasi ette trassi pumpamiseks.

Projekti kaasrahastas KIK atmosfääriõhu kaitse alamprogrammist energeetika, summas 183 309,72 eurot.