Hinnakiri

OÜ EKOVIR VASTUVÕTUHINNAD ALATES 01.05.2020 a.

JäätmekoodJäätmete NimetusHind KM-ta (EUR/tonn)Hind KM-ga (EUR/tonn)
02 01 06Loomaväljaheited85102
02 01 07Metsamajandusjäätmed (oksad, risu)4554
02 01 99Põllumajandusjäätmed90
108
02 02Liha, kala töötlemisel tekkinud jäätmed90
108
03 01 99Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed85102
04 01 01Naha- ja karusnahatööstus jäätmed100
120
04 02 21Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed100
120
04 02 22Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed100
120
07 02 99Plasti, sünteetilise kummi valm. jäätmed85
102
08 04 10Liimi- ja hermeetikujäätmed85
102
10 01 15Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm90
108
10 09 06Mustmetallide valujäätmed90
108
15 01 01Paber- ja kartongpakendid70
84
15 01 01Määrdunud/ jääkjäätmete sisaldusega pakendijäätmedpaber- ja kartongpakendid90
108
15 01 02Plastpakend70
84
15 01 06Puhtad ja kuivad eelsorteeritud pakendijäätmed7084
15 01 06Määrdunud/ jääkjäätmete sisaldusega pakendijäätmed segapakend90108
15 02 03Filtermaterjalid ja kaitseriietus90108
16 01 99Autolammutuspraht100120
17 01 01Betoon5566
17 02Puit, klaas, plast ja kile95114
17 05 04Kattepinnas (kivid ja pinnas)2024
17 05 04-1Kivid, betoonitükid kuni 0,5m5060
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid7084
17 08 02Kipsipõhised ehitusmaterjalid105126
17 09 04Ehitus- ja lammutuspraht105126
18 01Tervishoiujäätmed85102
19 08 01Võrepraht85
102
19 08 05Olmereovee puhastussetted85102
19 08 14Muud tööstusreovee puhastussetted85102
19 09 01Vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht85102
19 09 05Küllastunud või vahetatud ioonvahetusvaigud85102
19 09 06Ioonvahendite regenereerimisel tekkinud setted85102
19 09 99Reovee kohtpuhastussetted85102
20 01 01Papp, paber ja kartong7084
20 01 08Liigiti kogutud köögi- ja sööklajäätmed85102
20 01 38Puit (eelsorteeritud)3036
20 02 01Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (sh puulehed)85102
20 02 03Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed)95114
20 03 01Olmejäätmed s.h. liigiti kogutud jäätmed95114
20 03 03Tänavapühkmed95114
20 03 04Septikusetted100120
20 03 07Suurjäätmed105126
20 03 99Muud olmejäätmed105126

Kaalumisteenus (ühekordne teenus)1012