Jäätmed

Kui soovime, et meie planeet jääks puhtaks ja ilusaks, siis on peamine ülesanne prügi täielik ringlussevõtt, prügi laialdane kõrvaldamine. Meil on piisav edasise stabiilse kasvu potentsiaal, oleme jäätmehoolduse valdkonnas pideva parendamise ja arendamise protsessis, tutvustame oma töös välismaiste kolleegide huvitavat kogemust.

Jäätmete töötlemine

Taaskasutatavate jäätmete (puit, metall, plast, paber ja papp) vastuvõtmine ja registreerimine toimub analoogselt segaolmejäätmete vastuvõtmisega. Koorem kaalutakse, kontrollitakse selle koostis ja suunatakse taaskasutatavate jäätmete vaheladustamiseks kasutatavale alale kompostimisväljakul. Kogutud puidujäätmed ja paber purustatakse, parema kvaliteediga materjal müüakse kütteks katlamajadele ja ülejäänu suunatakse kompostimisele.

Inertsete jäätmete ladustamise ala on suurusega 0,6 ha. Kivid ja suuremad betoonitükid purustatakse ning seejärel sõelutakse. Niiviisi saadakse killustik, mida võib edaspidi kasutada prügila katmiseks. Metall ja plast antakse üle teistele jäätmekäitlejatele.

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Ohtlike jäätmete vastuvõtmine Uikala prügilasse toimub muude jäätmete vastuvõtmisega analoogiliselt. Prügilasse sisse- ja väljasõit toimub üle kaalu ning kõik andmed registreeritakse arvutiprogrammis. Vastavalt keskkonnaministri 25. septembri 2008. a määruse nr 41 (Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord) igale ohtlike jäätmete saadetisele vormistatakse saatekiri. Alates 2008. aasta 1. oktoobrist koostatakse saatekiri ainult digitaaldokumendina.

Alates 01.06.2022. aasta võtab Uikala prügila vastu vanarehve

Lisa info https://www.rehviringlus.ee/

Jäätmete sorteerimine

2008 aastal sai valmis Uikala Prügila Jäätmekäitluskeskus. Selles hoones toimub liigiti kogutud pakendijäätmete, vanapaberi ja olmejäätmete sorteerimine.