Kvaliteedi- ja Keskkonnapoliitika

Ettevõtte tegevuste, toodete ja teenustega seotud keskkonnaaspektide ja oluliste keskkonnamõjude kohta olemasolevad teadmised on aluseks ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika määratlemisel, eesmärkide ja ülesannete püstitamisel ning tegevuskavade ja toimimisjuhiste koostamisel. See võimaldab tagada, et oluliste aspektidega seotud olulised keskkonnamõjud võetakse keskkonnaeesmärkide püstitamisel arvesse.

Uikala prügila on väljaantud keskkonnakompleksluba nr. KKL/150026 ja ohtlike jäätmete käitluslitsents nr. 0513.

Ettevõtte KVALITEEDI- JA keskkonnapoliitika põhimõtted on järgmised:

  • tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
  • tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning muude kliendile antud lubaduste täitmine teenuste osutamisel;
  • tagada oma tegevuses seadusjärgsete, normatiivsete ja muude nõuete järgimine;
  • kasutada loodusressursse säästlikult;
  • rakendada meetmeid reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks, et kaitsta loodust;
  • edendada ringmajanduse põhimõtteid;
  • arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
  • pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
  • tagada juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele ning juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside määratlemine ja pidev parendamine;
  • keskkonnaaspektide juhtimise mõõdetavate tulemuste määratlemine ning keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidev parandamine keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi EMAS kohaselt.